Xerox Financial Services B.V. (“XFS”)

Algemene Voorwaarden

1)Toepasselijkheid:

Deze XFS Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst tussen XFS en Huurder, hierna: “de overeenkomst”.

 

2)Aflevering; Technische en ruimtelijke voorzieningen:                                                                

2.1. XFS zal het apparaat en/of software binnen de leveringstijd afleveren op het installatieadres. De leveringstijd is geschat. Deze leveringstijd zal XFS in redelijkheid trachten te realiseren. Overschrijding van deze leveringstijd geeft Huurder geen reden tot ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Indien evenwel de leveringstijd met meer dan dertig dagen wordt overschreden zal Huurder het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, mits hij dit per aangetekend schrijven aan XFS mededeelt en tenzij XFS binnen acht dagen na ontvangst van dit schrijven alsnog het apparaat en/of software aflevert en behoudens niet toerekenbare tekortkoming zijdens XFS. In geval van niet toerekenbare tekortkoming zijn Huurder en XFS gerechtigd de nakoming van de voor elk hunner uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van zodanige niet toerekenbare tekortkoming, zonder over en weer tot enige schadevergoeding ter zake te kunnen worden verplicht. Indien evenwel de periode van de niet toerekenbare tekortkoming langer dan een maand heeft geduurd kan de Huurder de overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang ontbinden. Ook indien Huurder op grond van het in dit lid bepaalde de overeenkomst ontbindt zal hij geen recht hebben op schadevergoeding.                                                                          

2.2)Huurder zal ervoor zorgdragen, dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen en elektrische en eventuele telecomaansluitingen voor de afleveringsdatum gereed zijn. Het gewicht en de afmetingen van het apparaat en de vereisten omtrent genoemde voorzieningen en aansluitingen zijn van tevoren aan Huurder medegedeeld. Huurder bevestigt door de ondertekening van de overeenkomst hieromtrent door XFS te zijn ingelicht. Huurder draagt er zorg voor, dat de plaats van bedrijfsklare opstelling en de toegang daartoe geschikt zijn voor de doorvoer, de bedrijfsklare opstelling, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Indien het apparaat is voorzien van de mogelijkheid tot aansluiting op computerapparatuur zal XFS desgewenst de technische specificaties voor de aansluiting van het apparaat in een zo vroeg mogelijk stadium aan Huurder en/of de door Huurder aangewezen leverancier van de betreffende computerapparatuur (de “Leverancier”) bekend maken. Huurder zal echter voor eigen rekening de benodigde interfacekabels aanschaffen.


3)Bedrijfsklare opstelling:

XFS is met Leverancier overeengekomen dat Leverancier garandeert dat het apparaat voldoet en blijft voldoen aan de door haar gepubliceerde, dan wel aan Huurder schriftelijk medegedeelde, functies, specificaties en karakteristieken. Indien hier niet aan wordt voldaan, is Huurder gerechtigd enkel Leverancier aan te spreken op de eventuele tekortkoming en van Leverancier schadevergoeding te vorderen.


4)Ingangsdatum, (Minimum)duur; Opzegging: 

De overeenkomst gaat in op de in de overeenkomst vermelde datum. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst genoemde minimumduur en zal daarna telkens automatisch worden verlengd met een periode van 12 maanden. Elk der partijen heeft slechts het recht de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de minimumduur, c.q. tegen het einde van de betreffende verlengingsperiode, middels aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 90 dagen, onverminderd het in artikel 11 bepaalde. Art. 7:408 lid 1 BW is derhalve uitgesloten. Onder “minimumduur” wordt verstaan het aantal maanden, aangegeven in de overeenkomst, vermeerderd met het aantal dagen dat op de eerste dag van de maand, volgend op de ingangsdatum van de overeenkomst, dan wel op de eerste dag van het nieuwe kalenderkwartaal in geval van kwartaalfacturatie, verstreken is sinds die ingangsdatum; over dit aantal verstreken dagen wordt de huurprijs pro rata berekend. Met ‘maand” wordt in de overeenkomst bedoeld “kalendermaand”.

 

5)Onderwerp van de overeenkomst; Bijkomende kosten:

5.1.  XFS verklaart het apparaat en/of software aan Huurder te verhuren, gelijk Huurder verklaart het apparaat en/of software van XFS te huren, voor de in de overeenkomst genoemde duur en huurprijs. Indien in de overeenkomst meerdere apparaten en/of software zijn vermeld wordt ten aanzien van elk die apparaten en/of software afzonderlijk een aparte overeenkomst geacht te zijn afgesloten tussen partijen op overigens gelijkluidende condities, tenzij anders vermeld.

5.2.  Aan Huurder zullen de kosten van aflevering en eventueel door XFS verzorgde bedrijfsklare opstelling

in rekening worden gebracht, evenals de kosten van terugname en eventueel benodigde bijzondere werkzaamheden als hijswerk e.d. Indien partijen overeenkomen dat de bedrijfsklare opstelling c.q. de terugname zal plaatsvinden buiten de normale werktijden van XFS, zijnde van 08.30 uur tot 17.00 uur
op de dagen maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, dan zullen de daaraan verbonden extra kosten eveneens aan Huurder in rekening worden gebracht. De in dit lid bedoelde kosten dienen door Huurder binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

5.3.  XFS is gerechtigd van Huurder een vergoeding te verlangen voor elke door Huurder geïnitieerde administratieve dienst, die XFS tijdens de looptijd van de huurovereenkomst verricht. Daartoe behoren onder meer het verstrekken van afschriften van de huurovereenkomst, of het wijzigen van adresgegevens of bankrekening van Huurder. Huurder moet deze vergoeding op eerste verzoek aan XFS voldoen. Een overzicht van deze vergoedingen wordt op verzoek toegezonden.

 

6)Eigendomsrecht; Wijze van gebruik; Verplaatsing:

6.1.  Teruggave. Huurder kan ten aanzien van het apparaat en/of software geen eigendomsrechten doen gelden en zal zich onthouden van aanspraken op de fiscale faciliteiten en rechten ter zake van het apparaat en/of software; deze komen uitsluitend toe aan XFS, c.q. de eigenaar van het apparaat en/
of software. Huurder mag het apparaat en/of software niet verhuren, onder enige titel aan derden in gebruik afstaan, verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik afstaan. Behoudens de bediening van het apparaat en/of software overeenkomstig het bedieningsvoorschrift, mag aan het apparaat en/of software door Huurder niets worden veranderd, versteld, gewijzigd of toegevoegd, tenzij hij hiertoe vooraf schriftelijk toestemming van XFS heeft verkregen. Het is Huurder niet toegestaan om de op het apparaat aangebrachte merken, nummers, namen en/of andere opschriften te verwijderen, te bedekken, te (doen) veranderen of te beschadigen, noch daaraan andere toe te voegen.

6.2.  Huurder zal het apparaat op geen enkele wijze aard- of nagelvast met enige onroerende zaak verbinden. Huurder is gehouden het apparaat en/of software overeenkomstig de bestemming te gebruiken.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XFS is het Huurder niet toegestaan het apparaat en/of software te (doen) verplaatsen naar een ander adres dan het in de overeenkomst genoemde installatieadres. Huurder verplicht zich het apparaat en/of software slechts door ter zake kundige bedienaars te laten bedienen en erop toe te zien dat deze de in het bedieningsvoorschrift van het apparaat en/of software neergelegde taken nauwlettend uitvoeren. Indien Huurder het apparaat wenst te koppelen aan andere apparatuur, dient hij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming van XFS te hebben verkregen.

6.3.  Huurder zal voor het apparaat en/of software, voor de gehele looptijd van de overeenkomst, rechtstreeks en voor eigen rekening, een onderhoudsovereenkomst aangaan met Xerox (Nederland) B.V. en zijn verplichtingen daaruit stipt nakomen. Slechts op aanwijzing van en/of met voorafgaande schriftelijke instemming van XFS kan een onderhoudsovereenkomst bij een derde worden afgesloten. Mits deze derde terzake kundig is, zal XFS deze instemming niet op onredelijke gronden onthouden. De onder genoemde onderhoudsovereenkomst aangebrachte vervangende onderdelen worden terstond, om niet, eigendom van XFS..

6.4.  Op de einddatum van deze overeenkomst, eindigt de toestemming van XFS aan huurder om gebruik te maken van het apparaat en/of software. Huurder dient het apparaat binnen twee werkdagen na de einddatum terug te bezorgen op het adres dat is opgegeven door (of namens) XFS. Indien huurder dit nalaat,

A)zal XFS (of een door haar aangewezen partner) het apparaat (doen) ophalen op de locatie waar het apparaat zich bevindt;

B)blijft huurder de periodieke betalingen zoals gespecificeerd in deze overeenkomst verschuldigd tot het moment van feitelijke teruggave aan XFS. Huurder dient alle kosten te vergoeden die door XFS worden gemaakt als gevolg van het niet-terugbezorgen van het apparaat door de huurder (waaronder alle kosten verband houdende met het ophalen en transporteren en/of kosten van rechtsmaatregelen die door XFS getroffen worden ter bescherming van haar eigendomsrecht);in verband met het in goede staat (terug) brengen van het apparaat, indien onderdelen ontbreken of defect zijn, of het apparaat beschadigd is, of niet in goede gebruiksstaat verkeert. Normale slijtage als gevolg van regulier gebruik wordt hier niet onder begrepen. Bovenstaande laat onverlet de maatregelen die XFS kan treffen op basis van andere bepalingen van deze overeenkomst.

 

7) Betaling:

Betaling van het door Huurder verschuldigde dient bij vooruitbetaling te worden voldaan op de eerste dag van de periode, waarop het bedrag betrekking heeft. Betaling van het meervolume en overige betalingen dienen evenwel te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Huurder over het verschuldigde bedrag, inclusief BTW, de wettelijke rente, maandelijks vervallend, verschuldigd, te berekenen over de periode waarmede de betaling is vertraagd. XFS kan te allen tijde aan Huurder voor de nakoming van de voor hem uit de overeenkomst voortspruitende verplichtingen zekerheid vragen, alvorens tot levering van het apparaat en/of software over te gaan. Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke in de toekomst van overheidswege zullen worden geheven op de door Huurder te betalen bedragen of op de overeenkomst of op het apparaat en/of software en/of op het gebruik van het apparaat en/of software, onverschillig te wiens name deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van de Huurder. Alle in de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Indien Huurder het apparaat en/of software niet kan gebruiken, door een oorzaak van technische aard of door welke andere oorzaak dan ook, ontslaat zulks hem niet van de verplichting tot onverkorte en stipte betaling van de huurprijs, tenzij de oorzaak van het niet kunnen gebruiken te wijten is aan XFS. Huurder geeft bij het sluiten van de overeenkomst aan XFS een volmacht voor incasso (‘automatische incasso’) van betalingen uit hoofde van de overeenkomst. Indien door Huurder geen volmacht aan XFS wordt verleend, de volmacht wordt ingetrokken en/of geïncasseerde betalingen worden gestorneerd zal per betaling die niet automatisch geïncasseerd kan worden bij Huurder € 40,- in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen ook in rekening gebracht worden wanneer een poging tot incasseren mislukt.

 

8)Risico:

Vanaf het moment van levering van het apparaat en/of software bij Huurder is het apparaat en/of software geheel voor risico van Huurder. In geval van enig evenement met betrekking tot het apparaat en/of software is Huurder verplicht XFS binnen 24 uur alle gegevens hieromtrent te verschaffen. Huurder zal, voor eigen rekening, het apparaat gedurende de gehele huurperiode bij een te goeder naam bekend staande verzekeringsmaatschappij voor de vervangingswaarde verzekerd houden tegen de risico’s van brand, verlies, diefstal en beschadiging. Huurder zal aan XFS, op haar eerste verzoek, de polis en de betalingsbewijzen met betrekking tot de verzekering tonen. Op eerste verzoek van Huurder zal XFS Huurder of de door Huurder aangewezen verzekeringsmaatschappij of -tussenpersoon schriftelijk informeren over het bedrag van de vervangingswaarde. De verzekeringspolis dient de volgende clausule te bevatten: “Xerox Financial Services B.V. wordt eveneens als verzekerde aangemerkt. Schadepenningen ter zake van schade aan de verzekerde zaken zullen aan haar worden uitbetaald, tenzij zij assuradeuren anders machtigt. Wijzigingen in de bepalingen en de dekking van deze polis kunnen niet tegenover Xerox Financial Services B.V. worden ingeroepen, zonder dat assuradeuren bedoelde wijzigingen ten minste 14 dagen van te voren aan haar hebben bekend gemaakt”. Indien Huurder nalaat om een bewijs van verzekering aan te leveren na een regelmatig verzoek van XFS, heeft XFS het recht (maar niet de verplichting) om de apparatuur te laten verzekeren door bemiddeling van derden. XFS zal de daaruit voortvloeiende kosten verhalen op de Huurder. Indien het apparaat en/of software (of ingeval van een configuratie: de configuratie of een gedeelte daarvan) onherstelbaar beschadigd geraakt of door diefstal of anderszins verloren gaat zal XFS in redelijkheid beslissen welke van de navolgende alternatieven van toepassing zal zijn:

A:  alle nog niet vervallen huurtermijnen (verminderd met een in redelijkheid door XFS toe te rekenen bedragwegens besparing aan niet meer door XFS voor het betrokken apparaat en/of software te maken kosten voor eventueel onderhoud en eventuele verbruiksmaterialen) zullen, naast de eventuele reeds opeisbare openstaande huurtermijnen en de vertragingsrente daarover, terstond ineens opeisbaar worden en Huurder zal bovendien tegelijkertijd het bedrag der eventueel alsdan door XFS overigens geleden schade en gemaakte kosten verschuldigd worden; deze overeenkomst geldt vervolgens als geëindigd. Door XFS krachtens juist genoemde polis ontvangen verzekeringspenningen zullen in mindering worden gebracht op de vordering van XFS krachtens voorgaande volzin.

B:  XFS zal de betrokken apparatuur zo spoedig mogelijk vervangen (waarbij zij zich het recht voorbehoudt om eerst een onvoorwaardelijke bevestiging van de assuradeur te verlangen, dat zal worden overgegaan tot uitbetaling van de verzekeringspenningen aan XFS) en de kosten daarvan, evenals eventueel alsdan door XFS overigens geleden schade en gemaakte kosten, aan Huurder in rekening brengen. Door XFS krachtens juist genoemde polis ontvangen verzekeringspenningen zullen in mindering worden gebracht op het door Huurder aan XFS krachtens voorgaande volzin verschuldigde. De overeenkomst zal worden voortgezet.

 

9)Training:

XFS zal het overeengekomen aantal personeelsleden van Huurder een eenmalige training geven in de bediening van het apparaat en/of software, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Alle eventuele bijkomende kosten van Huurders personeel, zoals reis- en verblijfskosten, komen ten laste van huurder.

 

10)Meldingsplicht; Controle:

Huurder is verplicht ieder die enig recht op of ten aanzien van het apparaat en/of software wil uitoefenen - in het bijzonder de beslagleggende deurwaarder - onmiddellijk inzage te verstrekken in de overeenkomst om hem erop te wijzen, dat het apparaat en/of software eigendom is van XFS, alsmede XFS van e.e.a. onverwijld bij aangetekende brief mededeling te doen onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden. Optreden van derden met betrekking tot het apparaat en/of software levert ten aanzien van de betalingsverplichting van Huurder nimmer een niet toerekenbare tekortkoming op, tenzij zulks wordt veroorzaakt door een omstandigheid welke aan de zijde van XFS is gelegen. Huurder verleent te allen tijde gedurende de normale kantooruren aan een of meer door XFS aangewezen personen toegang tot de plaats waar het apparaat en/of software zich bevindt, teneinde zich te overtuigen van de naleving door Huurder van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende, om de door XFS noodzakelijk geachte controle op reparatie – en onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten en/of om zich rechtens weer in bezit te stellen van het apparaat en/of software. De door XFS aangewezen personen zullen zich aan de door de Huurder te stellen veiligheidseisen, voor zover van toepassing, houden. Huurder zal XFS direct schriftelijk in kennis stellen zodra Huurder met (het voornemen tot) intrekking van een ten behoeve van Huurder neergelegde aansprakelijkheidsverklaring als bedoeld in Boek 2 artikel 403 BW bekend is geworden.

 

11)Tussentijdse beëindiging; (Buiten)gerechtelijke kosten.

11.1)Wanneer:
a. Huurder in gebreke blijft enig krachtens de overeenkomst verschuldigd bedrag tijdig te betalen;
b. Huurder enige andere voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet geheel of niet behoorlijk nakomt, dan wel daarmee in strijd heeft gehandeld;
c. Huurder zich niet houdt aan de voorschriften inzake ruimtelijke en technische voorzieningen en bediening van het apparaat;
d. surseance van betaling door Huurder wordt gevraagd dan wel aan hem wordt verleend;
e. ter zake van Huurder faillissement is aangevraagd dan wel Huurder in staat van faillissement is geraakt;

f. huurder zijn handelingsbekwaamheid - om welke reden dan ook - verliest, dan wel op zijn (on}roerende zaken of op het apparaat en/of software en toebehoren beslag wordt gelegd;
g. Huurder het Rijk in Europa metterwoon verlaat;
h. wordt besloten Huurder, zo hij een rechtspersoon is, als zodanig te ontbinden;
i. aan XFS verstrekte zekerheden in waarde (dreigen) te verminderen dan wel, naar het oordeel van XFS ontoereikend zijn geworden, waaronder ten deze tevens begrepen de (aankondiging van) intrekking van een aansprakelijkheidsverklaring van een derde voor verplichtingen van Huurder;heeft XFS, niettegenstaande het in artikel 4 bepaalde, het recht om zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder nadere sommatie de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk op te zeggen
en zich op kosten van de Huurder in het bezit van het apparaat en/of software te stellen en, naast de eventuele achterstallige huurtermijnen, alle huurtermijnen welke tot het einde van de minimumduur c.q. de lopende verlengingsperiode nog door Huurder verschuldigd zouden worden zonder de voortijdige beëindiging, verhoogd met de kosten van eventueel verder te lijden schade, terstond ineens op te eisen.

11.2. Alle door XFS te maken kosten, waaronder die van juridische bijstand, tot het effectueren en bewaren van haar rechten ingevolge deze overeenkomst, komen ten laste van Huurder. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn in welk geval deze hogere kosten voor rekening van Huurder komen.

 

12)Onderhoud; Systeemsoftware:

XFS zal, onverminderd het bepaalde in dit artikel sub “Services op afstand (Remote Service)” en sub “Technische ondersteuning”, het onderhoud van het apparaat (laten) verzorgen op het installatieadres, tijdens de duur van de overeenkomst. XFS is gerechtigd voor het verrichten van onderhoud en het leveren van diensten gebruik te maken van de diensten van ter zake kundige derden. Teneinde het apparaat in goed functionerende staat te houden zal XFS tijdens de duur van de overeenkomst zorgdragen voor:

A)preventieve onderhoudswerkzaamheden in overeenstemming met de technische vereisten van het apparaat. Daarbij zullen noodzakelijke correcties worden uitgevoerd, ondeugdelijke onderdelen, op basis van omruil, worden vervangen door deugdelijke en, ter beoordeling van XFS, technische modificaties worden aangebracht welke de betrouwbaarheid van het apparaat optimaliseren en de veiligheid vergroten. Binnen de geldende onderhoudstijden (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, van 08.30 uur tot 17.00 uur) zullen genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende in overleg met Huurder te bepalen tijden, teneinde diens werkzaamheden met het apparaat zo min mogelijk te verstoren; bij dat overleg zullen partijen evenwel de technische vereisten voor preventief onderhoud en de technische toestand van het apparaat laten prevaleren;

B)correctieve onderhoudswerkzaamheden, welke bestaan uit het opheffen van storingen na melding daarvan door de Huurder, zonodig door het vervangen van ondeugdelijke onderdelen door deugdelijke, op basis van omruil. Huurder zal XFS desgevraagd volledig informeren over de situatie waarin de betreffende storing is opgetreden en deze situatie, op redelijk verzoek van XFS, opnieuw creëren. De correctieve onderhoudswerkzaamheden zullen eveneens worden verricht gedurende de dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, van 08.30 uur tot 17.00 uur. Voorts draagt XFS, zonder extra kosten in rekening te brengen, zorg voor:

C)vervanging, aanvulling of wijziging van door XFS aan Huurder ter zake van het apparaat verstrekt documentatiemateriaal indien XFS zodanige maatregelen treft, dat daardoor wijzigingen optreden in de eigenschappen en/of het gebruik van het apparaat en/of in het dagelijks onderhoud van het apparaat, dan wel indien blijkt, dat het verstrekte documentatiemateriaal onjuiste of onvolledige informatie bevat. De Huurder zal er voor zorgdragen, dat bedoelde vervanging, aanvulling of wijziging zo spoedig mogelijk na ontvangst zal worden verwerkt in het betreffende documentatiemateriaal;

D)levering van de eventueel voor het apparaat benodigde xerografische verbruiksartikelen. Het materiaal waarop afgedrukt wordt dient door Huurder apart en voor eigen rekening te worden aangeschaft.

E)ondersteuning van de eventueel door XFS aan Huurder in gebruik gegeven systeemsoftware voor het apparaat, hierna te noemen: ‘de software’. Huurder mag de software uitsluitend op het apparaat gebruiken. Het gebruiksrecht is niet exclusief. Huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat de gehele software is opgebouwd uit kennis en informatie die eigendom is en blijft van XFS, c.q. de eigenaar van de software; hij verklaart de software dienovereenkomstig vertrouwelijk te zullen behandelen en de software noch geheel noch gedeeltelijk te zullen reproduceren of vernietigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XFS. Huurder is ervoor verantwoordelijk dat de hem in gebruik gegeven software niet openbaar gemaakt zal worden, noch in gebruik gegeven zal worden aan derden. De ondersteuningsservice ten aanzien van de software omvat het navolgende:

e1. XFS zal door Huurder schriftelijk, conform eventueel door XFS te geven instructies, gemelde gebreken in de software, mits deze reproduceerbaar zijn en door Huurder voldoende zijn omschreven en gedocumenteerd, zo spoedig mogelijk (doen) onderzoeken. Zonodig zal XFS, te harer beoordeling, daartoe een deskundige naar de betreffende locatie zenden; de daaraan verbonden eventuele, niet
aan XFS te wijten, wachttijd op de locatie zal dan aan Huurder extra in rekening worden gebracht.
Als gebrek wordt hier beschouwd een oorzaak in de software waardoor deze onvoldoende conform deszelfs specificaties functioneert; Huurder zal alle redelijkerwijs ten dienste van het onderzoek door
XFS te verlangen medewerking en faciliteiten verlenen. Als resultaat van het onderzoek zal XFS, geheel te harer keuze: a) het gebrek (doen) verhelpen of b) daarvoor een adequate omweg aangeven of c) de eigenaar(s) van de software op de hoogte stellen van het gebrek, met het verzoek om bij de bewerking van een eventuele volgende versie dit gebrek te elimineren of d) motiveren, waarom voor het gebrek geen oplossing zal worden gegeven. Indien mocht blijken dat een vermeend gebrek niet in de laatste, algemeen door XFS vrijgegeven en ook aan de Huurder aangeboden, versie van de software voorkomt, noch gelegen is in enige andere oorzaak ter zake waarvan XFS verantwoordelijk is, dan is XFS gerechtigd om de desbetreffende door haar verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten aan Huurder in rekening te brengen tegen haar dan geldende tarieven. Ook overigens geldt, dat XFS door haar verrichte ondersteuningsservice, indien deze niet krachtens deze overeenkomst tot haar verplichtingen behoort, aan de Huurder in rekening zal brengen tegen haar dan geldende tarieven.

e2.  XFS zal Huurder informeren en instrueren omtrent eventuele tijdens de duur der overeenkomst te harer kennis gekomen essentiële gebreken in de software alsmede de daarvoor eventueel gevonden oplossing c.q. omweg.

e3.  Zo spoedig mogelijk na het beschikbaar zijn van een verbeterde versie van de software zal XFS, indien zij besluit deze algemeen aan te bieden, daarvan aan de Huurder, ter vervanging van de bij Huurder in gebruik zijnde versie, een integraal exemplaar in machineleesbare vorm en met aangepaste gebruikersdocumentatie in gebruik aanbieden; XFS zal daarbij tevens aangeven of deze versie door haarzelf, dan wel door de Huurder dient te worden geïnstalleerd; de tussen partijen bestaande gebruiksafspraken voor de betreffende te vervangen versie zullen alsdan geacht worden te worden voortgezet met betrekking tot deze verbeterde versie. Huurder accepteert, dat XFS kan besluiten, dat een verbeterde versie alleen integraal in het apparaat zal worden ingebracht. Eveneens is Huurder ermee bekend en akkoord, dat de software delen kan bevatten, welke uitsluitend toegankelijk zijn voor - en alleen gebruikt mogen worden door - XFS, voor technische doeleinden. Indien een verbeterde versie niet (alleen) strekt tot het wegnemen van fouten uit de vorige versie, maar (tevens) strekt tot uitbreiding van functionaliteit, dan is XFS gerechtigd voor deze extra functionaliteit betaling van een extra gebruiksvergoeding en/of onderhoudsprijs door Huurder te verlangen en zal zij een daartoe strekkend voorstel aan Huurder doen. Mochten partijen inzake dit voorstel geen overeenstemming kunnen bereiken, dan kan XFS besluiten deze extra functionaliteit niet voor Huurder toegankelijk te maken. XFS is gerechtigd om met ingang van de eenennegentigste dag na aanbieding door XFS van de verbeterde versie de ondersteuningsservice voor de vorige versie te beëindigen, dan wel voor de ondersteuningsservice van de vorige versie nadere voorwaarden te stellen. Dit geldt alsdan tevens voor het onderhoud van het apparaat in combinatie met de vorige versie. XFS is gerechtigd aan de Huurder in rekening te brengen de kosten van aflevering en installatie van de verbeterde versie, de kosten van het medium, waarop de verbeterde versie is vastgelegd en de kosten van eventueel overigens door Huurder verlangde assistentie bij ingebruikneming daarvan.

e4.  Huurder heeft het recht om, middels een behoorlijk ter zake van het apparaat en de software opgeleide functionaris, XFS telefonisch vragen voor te leggen inzake gebruik en toepassingsmogelijkheden van de software, mits deze vragen geschikt zijn voor telefonische afdoening en, ongeacht de overeengekomen onderhoudstijden voor het apparaat, uitsluitend tussen 08.30 en 17.00 uur op de dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen.

e5.  Huurder zal ervoor zorgdragen, dat het apparaat en de software alleen gebruikt worden door ter zake kundig personeel en dat dit personeel alle redelijke instructies, zoals bijvoorbeeld inzake het aanbrengen van foutcorrecties in de software en technische upgrades in het apparaat, van XFS stipt opvolgt. Tevens draagt Huurder zorg voor adequate informatiebeveiliging en back-up procedures.

De navolgende kosten zullen extra door XFS aan Huurder in rekening worden gebracht:

A)levering van toebehoren, zoals bijvoorbeeld informatiedragers, donorrollen, hecht- en bindmaterialene.d.;

B)onderhoudswerkzaamheden, nodig als gevolg van, met de gebruiksvoorschriften van het apparaat strijdig gebruik door Huurder en derden alsmede onderhoudswerkzaamheden nodig ten gevolge van nalatigheid, onachtzaamheid en opzet van Huurder en derden; verven van het apparaat;

C)verplaatsing, verhuizing, herinstallatie en dergelijke;

D)onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat, veroorzaakt door niet door XFS geleverde of geadviseerde verbruiksartikelen; XFS adviseert de Huurder om met het apparaat Xerox papier te gebruiken. Huurder is daartoe niet verplicht en kan papier van gelijkwaardige kwaliteit van andere merken gebruiken; XFS verstrekt desgewenst aan Huurder een algemene specificatie van de eisen die aan het te gebruiken papier gesteld dienen te worden, doch de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van niet-Xerox papier blijft niettemin geheel bij de Huurder berusten;

E)onderhoudswerkzaamheden, nodig ten gevolge van reparaties, verplaatsing van het apparaat, veranderingen en afstellingen, verricht door andere dan door XFS gemachtigde personen;

F)onderhoudswerkzaamheden en/of andere verrichtingen ter zake van het apparaat, veroorzaakt door aan het apparaat gekoppelde apparatuur, waarvoor XFS geen onderhoudsverplichtingen met de Huurder is overeengekomen, dan wel veroorzaakt door enige andere oorzaak ter zake waarvan XFS niet verantwoordelijk is;

G)herstelwerkzaamheden, nodig als gevolg van, niet aan de zijde van XFS gelegen, ongelukken, inbraak, calamiteiten en dergelijke

H)uitvoering door XFS van taken, welke zijn neergelegd in het aan de Huurder overgelegde bedieningsvoorschrift van het apparaat zoals bijvoorbeeld het dagelijks onderhoud, bijvullen van papier en toner.

De zojuist bedoelde kosten zullen aan de Huurder in rekening worden gebracht, tegen de alsdan van kracht zijnde prijzen en tarieven; het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde inzake prijswijziging is daarop derhalve niet van toepassing. Voorzover in dit verband sprake mocht zijn van onderdelen is de door XFS in rekening te brengen verkoopprijs voor het vervangende onderdeel gebaseerd op inruil van het te vervangen onderdeel.
Ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden zal Huurder gedurende de desbetreffende onderhoudstijden aan de door XFS aangewezen service technici op vertoon van hun officiële legitimatie toegang verlenen tot de plaats waar het apparaat zich bevindt. XFS heeft het recht het apparaat, c.q. een gedeelte daarvan, al naar gelang de technische conditie daarvan naar haar oordeel daartoe aanleiding geeft tijdelijk (in verband met revisie) dan wel definitief om te ruilen tegen eenzelfde of gelijkwaardig type c.q. gedeelte, zonder daarvoor aan de Huurder extra kosten in rekening te brengen, noch andere redelijke belangen van Huurder te schaden. De Huurder zal toestaan dat de betreffende service technicus zonodig van de telefoon van Huurder gebruik maakt, doch uitsluitend in verband met de serviceverlening voor het betreffende apparaat. Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het apparaat door XFS dient op verzoek van XFS deskundig bedieningspersoneel van Huurder ter plaatse aanwezig te zijn.

 

Services op afstand (Remote Service):

1)Onder “Xerox” wordt in deze overeenkomst verstaan “Xerox (Nederland) B.V.” Xerox verricht voor XFS onderhoud en andere hardware- en software-gerelateerde diensten krachtens deze overeenkomst. Bij service en ondersteuning voor de meeste modellen apparatuur (van het merk Xerox en van andere merken) (“Apparatuur”) wordt gebruik gemaakt van gegevens die door Xerox automatisch worden vergaard uit de Apparatuur en verstuurd naar een beveiligde externe locatie; ook verstuurt Xerox informatie en gegevens naar de Apparatuur. Al dergelijke informatie en gegevens worden hierna aangeduid als “Remote Data”. De transmissie vindt plaats door middel van elektronische overdracht vanuit en naar de Apparatuur over het netwerk van de Huurder (“Remote Data Access”). Voorbeelden van automatisch vanuit de Apparatuur verzonden Remote Data zijn o.a. Apparatuur registratie, tellerstanden, voorraadpeil, configuratie en instellingen van Apparatuur, softwareversie en probleem-/storingscodegegevens. Voorbeelden van toezending van Remote Data naar de Apparatuur zijn dat Remote Data Access Xerox in staat stelt om maintenance releases of upgrades voor software of firmware beschikbaar te stellen en om in storing staande Apparatuur op afstand te onderzoeken en te wijzigen om gebreken te herstellen. Remote Data worden op een beveiligde door Xerox gespecificeerde wijze verzonden.

Remote Data welke Xerox naar de Apparatuur verstuurt is vertrouwelijke informatie van Xerox; Remote Data (exclusief de daarin opgenomen auteursrechtelijk beschermde informatie van Xerox) welke Xerox uit de Apparatuur vergaart is vertrouwelijke informatie van Huurder.
Remote Data Access geeft Xerox niet de mogelijkheid om de inhoud van de documenten van de Huurder die aanwezig zijn in of passeren door de Apparatuur of de informatiemanagementsystemen van de Huurder te lezen, te bekijken of te downloaden.
Xerox kan besluiten om in specifieke gevallen Remote Data niet naar de Apparatuur te versturen zonder tevoren daarover (en eventueel over nadere voorwaarden en in rekening te brengen kosten) met Huurder afspraken te hebben gemaakt.

2)Voor zover nodig in verband met de dienstverlening verleent de Huurder hierbij aan Xerox, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, Remote Data Access rechten en draagt hierbij voldoende rechten aan Xerox over om daadwerkelijk de Remote Data Access rechten te kunnen uitoefenen. Remote Data Access zal mogelijk gemaakt worden door de Huurder op een wijze, aangegeven door Xerox alvorens de dienstverlening wordt aangevangen, waaronder begrepen kan zijn het door Huurder installeren van specifieke Xerox software, activeren van Apparatuur of het uitvoeren van andere taken, nader aangegeven door Xerox om Remote Service Access mogelijk te maken. Tenzij naar het oordeel van Xerox Apparatuur niet geschikt is voor Remote Data Access, zal de Huurder garanderen dat Remote Data Access beschikbaar blijft zolang Xerox diensten op de Apparatuur verleent. Wanneer Xerox diensten verleent zal de Huurder aan Xerox volledige medewerking, ook inzake Remote Data Access, verlenen.

3)Indien Huurder zijn verplichting om Remote Data Access te connecteren en in stand te houden niet nakomt zal Xerox gerechtigd zijn de Huurder deswege extra kosten in rekening te brengen tegen haar dan geldende eenmalige en/of periodieke tarieven totdat Remote Data Access voor Xerox bedrijfsklaar beschikbaar is.

 

Technische ondersteuning:

1)Huurder zal eerst gebruik maken van de door Xerox gepubliceerde self-help informatie om Apparatuur te diagnosticeren en repareren, waaronder materiaal dat meegestuurd is met de Apparatuur, in de Apparatuur aanwezige diagnosemogelijkheden, informatie beschikbaar op Xerox’s websites en e-mail ondersteuning. Indien aldus geen oplossing kan worden bereikt, dan kan Huurder telefonische ondersteuning inroepen bij Xerox of door Xerox aangewezen derde. Indien ook telefonische ondersteuning niet tot een oplossing leidt en de Huurder het Xerox probleemoplossingsproces heeft doorlopen dan kan Xerox, in laatste instantie, on-site technische ondersteuning leveren op de Apparatuur (alleen de hardware) om het probleem te verhelpen.

2)Om te garanderen, dat Apparatuur zo snel en efficiënt mogelijk wordt gerepareerd zal de Huurder samenwerken met Xerox en adequate hulp aan Xerox verlenen, om te trachten de problemen met de Apparatuur op te lossen. De Huurder zal Verbruiksmaterialen vervangen, waaronder die welke worden aangeduid als customer replaceable units welke toegezonden worden door Xerox, ook wanneer Xerox het noodzakelijk vindt om prestatieproblemen te verhelpen.

3)Indien de Huurder zijn verplichting om het probleemoplossingsproces van Xerox te doorlopen niet nakomt of Xerox geen rechten verleent tot Remote Data Access om op afstand Apparatuur te diagnosticeren of te wijzigen, dan zal Xerox het recht hebben om aan Huurder deswege extra kosten voor on-site services tegen de dan geldende tarieven van Xerox in rekening te brengen.

4)Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en/of gemonitord voor trainingsdoeleinden.

5)Het telefoonnummer voor Xerox telefonische ondersteuning staat vermeld op de lokale Xerox website.

 

13)Software: (De navolgende bepalingen zijn van toepassing indien Software aan Huurder ter beschikking is gesteld)

Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen:

1)XFS stelt aan Huurder op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen Software en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik
ter beschikking. Het recht tot gebruik van de Software is steeds niet-exclusief, niet overdraagbaar noch verpandbaar (als bedoeld in art. 3:83 lid 2 (juncto art. 3:98 BW)) en niet-sublicentieerbaar.


2)De verplichting tot terbeschikkingstelling door XFS en het gebruiksrecht van Huurder strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de Software. Het gebruiksrecht van Huurder strekt zich niet uit tot de broncode van de Software. De broncode van de Software en de bij de ontwikkeling van de Software gemaakte technische documentatie worden niet aan Huurder ter beschikking gesteld, ook niet indien Huurder bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

3)Huurder zal de tussen partijen overeengekomen beperkingen in recht tot gebruik van de Software steeds stipt naleven.

4)Indien partijen zijn overeengekomen dat de Software uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur gebruikt mag worden, is Huurder gerechtigd bij eventuele storing van de Apparatuur de Software voor de duur van de storing op andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te gebruiken.
XFS kan verlangen dat Huurder de Software niet in gebruik neemt dan nadat Huurder bij XFS, diens toeleverancier of de producent van de Software één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen.

5)XFS is steeds gerechtigd technische maatregelen te doen nemen ter bescherming van de Software tegen onrechtmatig gebruik en/of gebruik op een ander wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen. Huurder zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Software te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

6)Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Huurder de Software uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogde (eigen) gebruik. Huurder zal de Software niet gebruiken ten behoeve van derden, bij voorbeeld in het kader van ‘Software-as-a-Service’(SaaS) of ‘outsourcing’.

7)Het is Huurder nimmer toegestaan de Software en de dragers waarop de Software is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal Huurder een derde - al dan niet op afstand - toegang geven tot de Software of de Software bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de Software uitsluitend ten behoeve van Huurder gebruikt.

8)Huurder zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van XFS uit te voeren onderzoek betreffende het naleven van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Huurder zal op eerste verzoek van XFS toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. XFS zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij Huurder verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de Software zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

9)Partijen benadrukken dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van Software tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

10)XFS is niet verplicht tot het onderhoud van de Software en/of het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers en/of beheerders van de Software. Indien in afwijking van het vorenstaande XFS gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de Software te verlenen, kan XFS verlangen dat Huurder daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.

 

Aflevering en installatie:

1)XFS zal, te zijner keuze, de Software op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door XFS te bepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel de Software online aan Huurder voor aflevering beschikbaar stellen. Eventuele overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van de XFS in papieren dan wel digitale vorm in een door XFS te bepalen taal verstrekt.

2)Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal XFS de Software bij Huurder installeren. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal Huurder zelf de Software installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de benodigde apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

 

Acceptatie:

1)Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt Huurder de Software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen zal de Software bij de aflevering of, indien een door XFS uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door Huurder.

2)Indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in lid 3 tot en met 10 van dit artikel van toepassing.

3)Van een fout is alleen sprake indien Huurder deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Huurder is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. XFS heeft geen enkele verplichting ten aanzien van andere gebreken in of aan de Software dan ten aanzien van fouten in de zin van deze algemene voorwaarden.

4)Gedurende de testperiode is Huurder niet gerechtigd de Software voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Huurder zal de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren en de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan XFS rapporteren.

5)Indien een acceptatietest is overeengekomen, is Huurder verplicht te toetsen of de afgeleverde Software beantwoordt aan de door XFS schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval de Software geheel of gedeeltelijk maatwerksoftware betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.

6)De Software zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a. indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel b. indien XFS vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 7 ontvangt: op hetmoment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid vanfouten die volgens lid 8 aan acceptatie niet in de weg staan, dan wel

c.indien Huurder enig gebruik maakt van de Software voor productieve of operationele doeleinden:op het moment van voorbedoelde ingebruikname.

7)Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Software fouten bevat, zal Huurder XFS uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk en gedetailleerd over de fouteninformeren.

8)Huurder mag de acceptatie van de Software niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de Software redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van XFS om deze kleine fouten te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de Software die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.

9)Indien de Software in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

10)Acceptatie van de Software op één der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat XFS gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende terbeschikkingstelling en aflevering van de Software en, indien tevens de installatie van de Software door XFS is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie.

 

Retourgave:

1)Onverwijld nadat de Overeenkomst is geëindigd zal Huurder alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Software aan XFS retourneren. Indien is overeengekomen dat Huurder bij het einde van de Overeenkomst de desbetreffende exemplaren zal vernietigen, zal Huurder van zodanige vernietiging XFS onverwijld schriftelijk melding maken. XFS is bij of na het einde van de overeenkomt niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door Huurder gewenste dataconversie.

 

Gebruiksrechtvergoeding:

1 De voor het recht tot gebruik door Huurder te betalen vergoeding is verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen of, bij gebreke van een overeengekomen tijdstip:

A)indien partijen niet zijn overeengekomen dat XFS zorg draagt voor installatie van de Software: bij aflevering van de Software of, ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen, bij aflevering van de Software en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn;

B)indien partijen zijn overeengekomen dat XFS zorg draagt voor installatie van de Software: bij voltooiing van die installatie of, ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen, bij voltooiing van die installatie en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.

 

Wijzigingen in de Software:

1)Huurder is niet gerechtigd de Software geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XFS, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. XFS is gerechtigd haar toestemming te weigeren en/of aan haar toestemming voorwaarden te verbinden. Huurder draagt het volle risico van alle door of in opdracht van Huurder door derden - al dan niet met toestemming van XFS - aangebrachte wijzigingen.

 

Garantie:

1)XFS staat er niet voor in dat de Software geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. XFS garandeert evenmin dat de Software zonder onderbreking, zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd.

2)XFS zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de Software in opdracht van Huurder is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval XFS volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. XFS kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Huurder of van andere niet aan XFS toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien Huurder zonder schriftelijke toestemming van XFS wijzigingen in de Software aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

3)Herstel van fouten geschiedt op een door XFS te bepalen locatie en wijze. XFS is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de Software aan te brengen.

4)XFS is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens en/of dataconversie.

 

Software van toeleveranciers:

1)Indien en voor zover XFS Software van derden aan Huurder ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft die Software de (licentie-)voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, mits dat door XFS schriftelijk aan Huurder is meegedeeld. Huurder aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Huurder ter inzage bij XFS en XFS zal deze aan Huurder kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Huurder en XFS om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverkort.

2)Onderhoud van de Software en/of het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van de Software zal te allen tijde slechts plaatsvinden indien en voor zover partijen dit schriftelijk in een separate onderhoudsovereenkomst zijn overeengekomen.

 

14)Prijswijziging:

XFS is te allen tijde gerechtigd om buiten haar redelijke invloed liggende (kosten)stijgingen van onder meer grondstoffen, verbruiksmaterialen, onderdelen, energie, transport, arbeidsloon, wisselkoersen, belastingen, heffingen en andere prijsbepalende factoren geheel of gedeeltelijk door te berekenen in de tussen partijen geldende prijs en de aldus gewijzigde prijs in rekening te brengen. XFS zal een prijswijziging minimaal 30 kalenderdagen van te voren schriftelijk aankondigen. Indien het gevolg van een dergelijke prijswijziging is dat per de datum waarop de gewijzigde prijs van kracht wordt (“prijswijzigingsdatum”) deze prijs meer dan 5% hoger is dan de prijs welke tussen partijen van kracht was op dezelfde datum in het aan de prijswijzigingsdatum voorafgaande kalenderjaar, dan heeft de Huurder het recht om bezwaar te maken tegen de prijswijziging, mits de Huurder zijn bezwaar gemotiveerd bij aangetekend schrijven aan XFS mededeelt uiterlijk veertien kalenderdagen voor de prijswijzigingsdatum; alsdan zullen partijen onverwijld nader overleggen om te bezien in hoeverre de verhoging alsnog beperkt kan blijven tot genoemde 5%. Mochten partijen over een dergelijke beperking geen overeenstemming bereiken, dan blijft de aangekondigde prijswijziging onverminderd van kracht, doch kan Huurder de overeenkomst met ingang van de prijswijzigingsdatum beëindigen.

 

15)Tellerstanden:

De Huurder zal telkens op verzoek van XFS aan XFS een opgave toezenden van de betreffende tellerstanden. Ingeval de tellerstand van het apparaat niet op de vijfde dag van de maand volgend op de periode waarop de tellerstand betrekking heeft ter kennis van XFS is zal XFS het verbruik van Huurder in redelijkheid schatten. Met ‘afdrukken’ wordt bedoeld: ‘de door de teller(s) van het apparaat geregistreerde eenheden’.

 

16)Schadeaansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van XFS is beperkt tot directe schade, met een maximumbedrag dat gelijk is aan de facturen over de laatste 24 maanden die door Xerox aan Huurder zijn verstuurd uit hoofde van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid. XFS is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsstagnatie, verlies van omzet en/of winst en/of besparingen en/of verlies van gegevens en andere gevolgschade. XFS is slechts aansprakelijk voor dood van of lichamelijk letsel aan personeel van de Huurder of derden alsmede voor materiële schade aan installaties en eigendommen van de Huurder of derden voorzover de dood, het lichamelijk letsel of de schade het gevolg is van de schuld van XFS of van personen waarvan XFS zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedient of van ontwerp-, fabricage- of materiaalfouten. Deze aansprakelijkheid van XFS is per gebeurtenis beperkt tot maximaal € 900.000,00 voor dood van of lichamelijk letsel aan personen en tot maximaal € 450.000,00 voor materiële schade. Uitdrukkelijk wordt echter bepaald, dat jegens de benadeelde niet wordt uitgesloten of behoudens het bepaalde in 6:191 BW - de aansprakelijkheid van XFS ex 6:185 jo 190 BW voor schade door dood of lichamelijk letsel en voor schade door het apparaat toegebracht aan een andere zaak die gewoonlijk voor ge- of verbruik in de privé-sfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is ge- of verbruikt. Huurder vrijwaart XFS hierbij tegen alle eventuele aanspraken van derden indien en voor zover deze aanspraken niet op grond van het in dit artikel bepaalde te haren laste komen.

 

17)Aansprakelijkheid niet-Xerox apparatuur; Vrijwaring:

Dit artikel 16 is slechts van toepassing indien Huurder niet-Xerox apparatuur en/of niet-Xerox software huurt van XFS. Huurder heeft zelf het apparaat en/of de software en de leverancier gekozen en Huurder heeft XFS verzocht het apparaat en/of de softwarelicentie van de leverancier te kopen teneinde dit op basis van deze Overeenkomst aan hem te verhuren en/of het gebruiksrecht van de software aan de Huurder te factureren. XFS is niet aansprakelijk wegens eventuele ondeugdelijkheden of ongeschiktheid van het apparaat en/of de software, daarin of daaraan voorkomende gebreken of ter zake door het apparaat en/of de software, dan wel tekortkomingen daarvan, direct of indirect veroorzaakte schade. Ingeval van eventuele ondeugdelijkheid, ongeschiktheid of gebreken zal XFS Huurder in staat stellen voor eigen rekening de eventuele ter zake voor XFS jegens de leverancier of fabrikant van het apparaat en/of de software bestaande rechten uit te oefenen, echter met uitzondering van ieder recht waarvan de uitoefening voor XFS het verlies van de eigendom van het apparaat zou meebrengen of waardoor voor XFS een verplichting tot (terug-)overdracht van het apparaat zou kunnen ontstaan. Mocht komen vast te staan, dat er op XFS enige aansprakelijkheid mocht rusten, dan is de aansprakelijkheid van XFS in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid (voorzover alsdan daadwerkelijk verhaalbaar) die de leverancier c.q. fabrikant van het apparaat en/of de software eventueel jegens XFS mocht hebben. Huurder vrijwaart XFS tegen alle aanspraken van derden ter zake eventuele door het apparaat en/of de software of eventuele tekortkomingen daarvan veroorzaakte schade.

 

18)Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

1)Registratie en gebruik van persoonsgegevens door XFS wordt beheerst door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en aanvullende nationale wetgeving. Zowel XFS als Huurder verbindt zich ertoe, elk voor zijn deel, de AVG na te leven en in het bijzonder om alle Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de AVG) in overeenstemming met de AVG te verzamelen en te verwerken.

2)In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor de verwerking van Persoonsgegevens die
het verricht en die noodzakelijk verricht moet worden volgens de verplichtingen van de Overeenkomst, treedt XFS op als verwerker en de Huurder als verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van de AVG. Als verwerker verbindt XFS zich ertoe de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot Persoonsgegevens na te leven.

3)XFS kan een andere verwerker (hierna de “Verdere verwerker” genoemd) inschakelen, met name de ondernemingen binnen zijn groep zoals Xerox (Nederland) B.V., om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren. XFS zal ervoor zorgen dat die Verdere Verwerker dezelfde voldoende garanties biedt voor de implementatie van de passende technische en organisatorische maatregelen en op zulkdanige manier dat de verwerking voldoet aan de eisen van de AVG. Wanneer de Verdere Verwerker zijn verplichtingen om de Persoonsgegevens te beschermen verzuimt, zal XFS volledig aansprakelijk blijven tegenover de Huurder voor de uitvoering van de verplichtingen van de Verdere Verwerker.

4)De Huurder erkent en gaat akkoord dat de Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, waarvan niet vaststaat dat ze een bevredigend niveau van bescherming van Persoonsgegevens bieden dat erkend is door de Europese Commissie. In dergelijk
geval zal XFS de passende beveiligingen implementeren, in de zin van artikel 46 van de AVG, naargelang het geval ten voordele van de Huurder, om een niveau van bescherming van de Persoonsgegevens te garanderen dat voldoet aan de AVG.

5)XFS treedt ook op als verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van de AVG, wanneer Persoonsgegevens het voorwerp zijn van of gebruikt worden voor verwerking die noodzakelijk is voor de doeleinden van de door XFS nagestreefde rechtmatige belangen in de zin van artikel 6.1 - f van de AVG, inclusief voor de volgende doeleinden:

I: audits uitvoeren, controleren van de wettelijke geldigheid en solvabiliteit, naargelang het geval, onder andere door middel van geautomatiseerde besluitvorming, voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst of elk ander contract dat de Huurder wil afsluiten met XF (of een onderneming van de Xerox groep waartoe XFS behoort)

II: instaan voor het goede beheer van de zakelijke en contractuele relaties die voortvloeien uit de Overeenkomst

III: enquêtes uitvoeren naar de kwaliteit van de diensten en apparatuur die het voorwerp zijn van een overeenkomst

IV: direct marketing-informatie (zelf of via een andere onderneming van Xerox groep) verschaffen over en/of producten, diensten en promoties aanbieden van de Xerox groep andere dan degene die gedekt worden door de Overeenkomst (maar die de Huurder op elk ogenblik kan opzeggen); e

V: klachten en geschillen beheren, en in het algemeen antwoorden op alle vragen van de Huurder of zijn vertegenwoordigers.

6)XFS kan, in de context van bovenvermelde doeleinden, ook Persoonsgegevens communiceren aan derde partijen voor andere doeleinden dan marketing of promotie. De categorieën ontvangers van de Persoons- gegevens in deze context zijn hoofdzakelijk:

A)wederverkopers, makelaars en verzekeraars, financiers van XFS (indien van toepassing), agenten,

onderaannemers en/of borgstellers;

B)dienstenleveranciers die optreden als “verwerker” in de zin van de AVG (op verzoek van de Huurder zalXFS de identiteit en contactdetails van dergelijke leveranciers meedelen);

C)Xerox groep en handelspartners van XFS, in het kader van de uitoefening van de rechtmatige belangen

van XFS; of

D)de nationale of internationale wettelijke of regelgevende autoriteiten met wie XFS deze gegevens verplicht moet delen.

E)ondernemingen die financiële analysediensten leveren en risico- of kredietverzekering als onderdeel van hun eigen gewone bedrijfsactiviteiten.

7)Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Huurder om alle vertrouwelijke data (waaronder persoonsgegevens) te beveiligen (en veilig te bewaren) op of opgeslagen in de apparatuur en deze gegevens volledig en permanent te verwijderen van het interne geheugen wanneer gevraagd en in ieder geval alvorens de apparatuur terug te leveren aan XFS. Huurder zal XFS vrijwaren voor iedere schade die zij lijdt als gevolg van het niet of niet volledig beveiligen en/of verwijderen van enige vertrouwelijke data als beschreven in dit artikel.

8)De binnen XFS geldende privacy policy is beschikbaar via www.xerox.nl en zal tevens op eerste verzoek aan Huurder worden verstrekt.

 

19)Slotbepalingen:

XFS heeft het recht haar rechtsverhouding tot Huurder uit hoofde van de overeenkomsten de eigendom van het apparaat en/of software aan derden over te dragen. Huurder geeft hierbij onherroepelijk toestemming tot deze overdracht en contractsovername. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en bevat alle rechten en verplichtingen van partijen jegens elkander en treedt in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen, voorstellen en correspondentie ter zake. Eventuele (algemene) voorwaarden van Huurder zijn niet van toepassing. Wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Geschillen ter zake van de overeenkomst kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

e-mail: [email protected] 

website:www.wijverhurenprinters.nl

telefoon: +31 (0)570-832364 

mobiel: +31 (0)640047231 

adres: Hofstraat 8-10

postcode woonplaats: 7411 PD Deventer

Contactgegevens

Adres:

Hofstraat 8-10
7411 PD Deventer

Routebeschrijving

 

[email protected]

085-0645459

 

Betalingsgegevens 

KvK 75090058

BTW NL860138100B01

BIC INGBNL2A

IBAN NL73INGB0007996259

Ervaringen van onze klanten

 

Onze klanten

-->